Archive for the ‘Vetenskap’ Category

Aj! Robot!

oktober 15, 2010

Möjligen börjar det bli dags att använda sig av Asimovs robotlagar…

Annonser

mellanspel

mars 10, 2009

Mer jävla snö. Kan den pissa ned? Antagligen inte. Likt en vit trögflytande massa slungas den från skyarna, ivrigt påhejad av var och varannan skitunge.

Som om detta inte vore ett illa nog uppvaknande en tisdag som denna möts jag även av alliansens nya utspel och konstaterar att man i sin iver att visa handlingskraft i ‘kampen’ mot IPCC’s väderkvarnar(Via HAX) är villiga att ta till vad som helst.
Jag blir så trött. Ska det verkligen vara så svårt för staten att ge fan i att pilla med varenda jävla parameter i medborgarnas liv. Resultatet av detta utspel bör bli att det blir än dyrare för unga och låginkomsttagare att ha bil, då dessa främst köper äldre och begagnade bilar vilka bör vara de som drabbas av ‘straffskatt’.

War on science

februari 25, 2009

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Konsensus schmonschensus

november 18, 2008

Lars Bern skriver ett uppfriskande inlägg i klimatdebatten i dagens brännpunkt, där han utmanar den, av politikerna uppmuntrade uppfattningen, att människans koldioxidutsläpp driver ett varmare klimat.

Det är ett läsvärt inlägg i klimatdebatten som Bern författat där han motsäger den ‘rådande’ uppfattningen om människans klimatpåverkan. Om IPCC’s modeller skriver han bla följande:

Man skulle aldrig komma på idén att försöka beräkna utvecklingen under flera decennier, som IPCC:s klimatforskare tror sig kunna göra. Tillvägagångssättet är närmast att betrakta som pseudovetenskap.

Den andra svagheten hos hypotesen är att man saknar metoder för rekonstruktion av de historiska temperaturdata från atmosfärens övre luftskikt som man skulle behöva i modellarbetet. Man har temperaturdata från iskärnor i glaciärer och årsringar från fossiliserade träd med mera, vilket endast säger något om tidigare temperaturer vid markytan.

Med väderballonger och satelliter har studier gjorts av den nuvarande temperaturen högre upp i atmosfären. Dessa uppmätta data avviker kraftigt från IPCC:s modellberäkningar.

Den normala vetenskapliga slutsatsen vid så påtagliga skillnader mellan hypotes och empiri är att man förkastar sin gamla ­hypotes och prövar en ny.

Han förklarar också vägran att ta till sig det faktum att klimarmodellerna inte verkar stämma överhuvudtaget:

Problemet är att byråkraterna som driver IPCC och en rad politiska och religiösa ledare (senast ärkebiskop Anders Wejryd i DN 9/11) har investerat sin prestige i tron på växthushypotesen.

Domedagsprofeten Al Gore har dragit mycket långtgående växlar på den. För det har han tilldelats Nobels fredspris, trots att han har överbevisats i British High Court med bedrägliga felaktigheter.

Politikernas vetenskapliga rådgivare har målat in sig i ett hörn och vågar inte längre avslöja sanningen. Istället försvaras växthushypotesen till varje pris, stundtals med direkt manipulerande av data.

Vilket är ungefär vad vi ‘klimatförnekare’ länge menat.

Det är uppfriskande med nya synpunkter i den offentliga debatten, och när tungviktare som Bern ansluter sig till de som ifrågasätter undrar jag om inte opinionen kan vara på väg att svänga. Jag hoppas att så är fallet.

Vill du veta mer? Besök gärna Moderna Myter.

Ekobluffen

september 22, 2008

SVT rapporterar (i korthet) om att två Professorer från Lantbruksuniversitetet menar att ekologiskt odlat, inte bara leder till minskade skördar, högre priser och svält, utan även är sämre för miljön/klimatet än konventionellt odlade grödor.
Dock är SVT’s rapportering inte speciellt täckande.

Skall bli intressant att se hur många medier som rapporterar om detta.

Om osäkerhetsprincipen.

maj 21, 2008

Det är inte sällan människor har problem med köpenhamstolkningen av osäkerhetsprincipen och vad den implicerar. Einstein själv avfärdade denna med, de nu bevingade, orden: ”Gud spelar inte tärning.”

Köpenhamnstolkningen av osäkerhetsprincipen säger, förenklat, att varje partikel beskrivs av en vågfunktion som bestämmer sannolikheten för att den (partikeln) skall befinna sig på en viss position vid en mätning vid ett visst tillfälle.

Vågfunktionsrepresentationen av en partikel är matematiskt gångbar, och beskriver verkligheten på ett tillfredsställande vis. Detta är bla grunden för det moderna microchipet. Dock råder det fortfarande skilda meningar huruvida osäkerhetsprincipen är en sann representation av universum, dvs en verklig egenskap hos universum, eller endast ett resultat av vår oförmåga att genomföra mätningar utan att dessa påverkar verkligheten. Heisenberg menade dock att denna osäkerhet just inte var ett resultat av våra begränsade instrument eller mätmetoder, uten en verklig egenskap hos universum.

Vi kan verifiera köpenhamnstolkningen via experiment. Enklast är det så kallade double slit experiment, som man själv kan genomföra och verifiera hemma (iaf till viss del). Den intressantaste delen av detta kan man dock inte genomföra hemma, då detta kräver en enda foton, men resultatet är mycket intressant, då det antyder att en enda foton faktiskt beter sig som en vågfunktion:

The most baffling part of this experiment comes when only one photon at a time is fired at the barrier with both slits open. The pattern of interference remains the same as can be seen if many photons are emitted one at a time and recorded on the same sheet of photographic film. The clear implication is that something with a wavelike nature passes simultaneously through both slits and interferes with itself — even though there is only one photon present. (The experiment works with electrons, atoms, and even some molecules too.)

Här har vi inga mätinstrument som kan försvåra, och/eller påverka det vi mäter, vi har endast en foton som färdas, och ändå gör den detta på så vis att den agerar som en vågfunktion. Detta torde avfärda invändningen att våra mätinstrument är för dåliga. Men nu är ju inte jag någon fysiker.

Jag måste tillstå att fysik är förbannat spännade. Nej, det var inte ironi.

Galenskaper på Lärarhögskolan

februari 18, 2008

En läsvärd artikel tar upp hur det står till på LHS vad gäller ‘kränkandet’ av elever, och jag misstänker att det som tas upp allt oftare kommer att ses hända även på andra lärosäten givet att ‘Queerteorin’ och Stadsfeminismen växer sig än starkare.

Jag har lite svårt, då artikeln följer ett underligt upplägg, att exakt utröna vad som hänt. Men uppenbarligen har en lärare låtit påskina att denne anser att queerteorin är nys, en inte helt ovanlig inställning, vilket resulterat i en anmälan mot skolan för att denna uppenbarligen uppträtt på en kränkande sätt. Eleven som stod för anmälan, samt andra elever fick 30k som plåster på såren, dock via förlikning:

Två år senare fick han rätt. Lärarhögskolan, där Eklund undervisar, betalade ut 30.000 kronor var till Nilsson och två andra studenter för att skolan skulle ”ha uppträtt på ett kränkande sätt”. Vad jag förstår var det en historisk förlikning som satte djupa spår i högskolan.

Anledningen till att artikeln är svår att följa torde vara det faktum att man ämnar återkomma till det hela i en senare artikel. Redan nu kan man dock dra slutsatsen att anmälaren tycks vara en ovanligt liten människa:

Nilsson, däremot, är säker på sin sak. Men inte nöjd, eftersom den anmälde läraren ännu undervisar på högskolan. ”Han skall bort”, säger Nilsson. Hans åsikter och hans pedagogik är skadliga för studenterna. Men han behöver inte förlora jobbet: ”Alltid behövs det någon som tömmer papperskorgarna”, skrattar Nilsson.

Grunden till anmälan tycks iaf, så långt det går att utläsa, vara rent politisk:

Eklund skulle aldrig säga ‘Eva’, menar Nilsson. Lärare Eklund är ”bärare av patriarkala göranden”. Hur det märks? ”Svårt att beskriva…” Men det är något som Nilsson känt på sig en längre tid. Och i januari 2005 anmälde han (och två andra studenter) Eklund. Anonymt. De lät föreningen Gaystudenterna underteckna anklagelseakten. Nej, Nilsson kände sig inte kränkt av vad Eklund sagt. För honom var det ”en könspolitisk fråga”. Man kan inte ha lärare som fnyser åt queerteori, säger Nilsson. Det är queerteorin som gäller.

Man har alltså beslutat sig för att anmäla läraren enbart på grund av att denne ej anser att queerteorin än något att ha. Tänk vad underbart att alla med andra åsikter än en själv kan anses agera diskriminerande. En stor dag för yttrandefriheten. Sannerligen.

Själv har jag väldigt ‘dålig’ syn på både queerteorin och genusvetenskapen. Men det har jag å andra sidan om alla så kallade ‘vetenskaper’ som grundar sig i vilt fabulerande snarare än matematik. Jag avslutar med två(japp idag är jag generös) citat från Roger Bacon:

”If in other sciences we should arrive at certainty without doubt and truth without error, it behooves us to place the foundations of knowledge in mathematics.”

”Mathematics is the gate and key of the sciences. …Neglect of mathematics works injury to all knowledge, since he who is ignorant of it cannot know the other sciences or the things of this world.”

All sann kunskap måste kunna härledas matematiskt, så enkelt är det.

Bra med klonkött, iaf lika bra som annat kött.

januari 17, 2008

Läser i SVD att EU öppnar för klonat kött, och kan endast applådera detta då det, som man också kriver i artikeln, inte finns några belägg för att kött från klonade djur skulle vara farligt.
Det hela är faktiskt gabnska enkelt.
Om ett djur, kalla detta A, har en specifik genuppsättning sådan att dess kött är ofarligt att äta så måste också andra djur med exakt samma genuppsättning vara ofarliga givet att dessa fötts upp på samma vis som djur A.

Livsmedelsverket fastslår också att kött fån klonade djur torde vara ofarligt:

När det gäller säkerheten har vi ingen anledning att ifrågasätta EFSA:s uppfattning. Det finns inga data eller teorier som stöder att det skulle vara farligt att äta kött eller mjölk från klonade djur, säger Lars Plym-Forshell på Livsmedelsverket.

Men allas vår jordbruksminister vet uppenbarligen bäst:

Med den kunskap vi har i dag och den etik som svenska folket har säger vi nej, säger Eskil Erlandsson till Rapport.

Pratar han då om den kunskap som säger att det är ofarligt?

Enligt artikeln skall också problem finnas med tekniken:

Men alla är inte lika entusiastiska. I mars gick amerikanska Center for food safety, CFS, uppbackad av Consumers Union och kända forskare, i clinch med en expertrapport som gjorts på uppdrag av FDA.

Kritikerna påpekade att det vetenskapliga underlaget till stor del bestod av opub­licerade data från två stora bioteknikföretag, Cyagra Clone och Viagen.

Men även dessa bolagsstudier reser frågetecken. En Cyagra-studie visade att 3 374 klonade embryon bara resulterade i 317 levande födda kalvar. Av de levande födda hade 37 procent indikationen LOS, Large offspring syndrome, som innebär för snabb tillväxt och kan leda till en rad medicinska problem inklusive plötslig död och svåra förlossningsskador på modern. Dessutom hade 19 procent fel på lungorna och 21 procent förkortade hälsenor.

En svårighet som forskarna brottas med är att kroppens inre klocka ofta sätts ur spel vid kloning med så kallad kärnöverföring. Det kan leda till för snabb tillväxt, försenad pubertet, men också till snabb utslagning av celler och plötslig död. En typ av sådan missbildning, fosterödem, drabbar exempelvis 42 procent av alla kloner mot ett fall på 7 500 vid normalfödslar.

Dock skall man notera att inget av dessa problem hotar människors hälsa, och man skall också vara medveten om att dessa problem troligen gör att det inte är värt att klona innan man förbättrat tekniken så lönsam kloning blir möjligt. Ett förbud skulle endast sätta stopp för den förfining som krävs för att göra tekniken gångbar.

Fredagsföreläsning 29/6

juni 29, 2007

Sista delarna (7-9) av Gregory Chaitins föreläsning på Lissabons Universitet.
Del 1-3
Del 4-6

Fredagsföreläsning 15/6

juni 15, 2007

Del 4-6 från en föreläsning av Gregory Chaitin på Lissabons universistet 2k4:
Del 1-3
Del 4

Del 5

Del 6